Одобрен проект по програма на Национален фонд „Култура“

от | авг. 12, 2022 | Новини

   Читалището получи одобрение на проект „Хлябът и подницата – традиция и наследство в Хасковски регион“, по „Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество“ на Национален фонд „Култура“.

      Проектът е разработен съвместно с Народно читалище „Изгрев-1928“ село Сладун и представлява своеобразно продължение на стартирал идеен проект през 2018 година между двете културни институции. Именно тогава стартира регионалният кулинарен празник на хляба и подницата „На Ирминден в село Лозен, Хасковско“. 

   През следващата година празникът бе част от съпътстващите мероприятия в програмата на Европейска столица на културата „Пловдив 2019“. 

      Проектът ще стартира прз ноември 2022 г. и ще се реализира в периода 2022 – 2023 г. Основната идея е да продължим показването на обичая за правене на подници пред младите от района и пред посетителите на селото ни. 

      Осъществяването на заложените дейности по проекта ще спомогнат да се обогати културното всекидневие на малкото населено място – с. Лозен. Реализирането на проекта ще приобщи по-голяма част от местната общност, най-вече учащи и хора в активна възраст, към местната духовна традиция. Ще се окаже и въздествие върху ежедневието на възрастните хора, като с дейностите по проекта ще се осигури социалното им включване в обществения и културен живот на малкото населено място.

     Успешната реализация на проекта ще окаже значително, положително влияние върху представителите на целевите групи. В резултат от изпълнението на проекта ще се установят устойчиви връзки и трайни партньорски взаимоотношения и ще се надградят вече създадени такива. Чрез взаимодействие и обмен, ще се постигне утвърждаване на читалището, като естествен център на местната общност, който работи изцяло в нейна полза, съчетавайки традиционни методи и похвати, и иновативни подходи.

       Местната общност ще се консолидира около традицията, ще се укрепят контактите с други групи и структури, които поддържат традициите на фолклорната култура. Ще се приобщи младото поколение в селото и региона към местната култура. Ще се проучат и ще се създаде база за сравнение на обредни практики, извършвани на Ирминден.

       Мотививация на НФ „Култура“ за финансиране: Народно читалище „Просвета-1925“ доказва регулярна активност в областта на любителските изкуства. Предоставената информация е подходяща и дава конкретни примери за дейности в тази сфера. Кандидатът посочва конкретни събития и инициативи, реализирани в подкрепа на любителско изкуство и творчество в региона. В информацията за кандидатстващата организация, Приложение 1, е дадена информация за привлечени артисти-любители в дейностите на читалището. Организацията има постоянен екип и материална база, с които да реализира проекта. Предоставени са конкретни екипни членове, които притежават необходимия опит. От предоставената информация става ясно, че кандидатстващата организация предлага достъп до дейностите си на широката публика. Дадена е информация за участие в различни културни прояви извън града. През годините НЧ „“Просвета-1925″“ е доказало важната си роля в обществения, образователния и културния живот на с. Лозен. То работи последователно за издирване, съхраняване и разпространяване на народните обичаи и традиции. Многобройните му прояви са широко популяризирани, не само в селото и региона, но и чрез няколко електронни и печатни медии. За постигането на отлични резултати имат значение и трайно изградените партньорства, в това число и с Института по етнология и фолклористика при БАН. Има добра материална база и щатен състав, поддържа няколко любителски състава с немалък брой участници. Проектът предвижда дейност свързана с обичая за правене на домакински глинени съдове (подници), който е най-яркият представител на празничния календар в с. Лозен. Ще се проведе кулинарен празник, представящ приготвянето на традиционни храни и печива, приготвяни в района. Акцент ще бъде поставен върху начините за приготвяне на квасен хляб, приготвен от брашно от лимец, нахут и пшеница. По този начин се цели приобщаване на голяма част от местната общност към българските духовни традиции.Следва да се представи механизъм за задържане и привличане на нови участници, представената информация не е достатъчна. Предвидените методи и механизми за популяризация на проектът са описани на добро ниво. Предвижда се използването на съвременни инструменти за достигане на целевите групи и популяризиране на дейностите. В проекта са предвидени партньорства, които са подходящи и биха допринесли за успешното реализиране на дейностите. Организацията предвижда надграждане след приключването на проекта и регулярно провеждане дейностите. Бюджетът представен в съответствие с изискванията на програмата и е коректно попълнен. Разходите са реалистични спрямо пазарните стойности. Проектът се предлага за финансиране.

error: Content is protected !!